Termin otwarcia ofert 21-02-2019. Nawóz azotowy YaraBela NITROMAG (Extran 27) lub równoważny w ilości 168 ton. ..
więcej...
Termin otwarcia ofert 21-02-2019. Nawóz SULFAMMO 23 N Pro lub równoważny w ilości 48 ton. ..
więcej...
Termin otwarcia ofert 21-02-2019. Nawóz potasowy KORN KALI lub równoważny w ilości 48 ton. ..
więcej...


Warsztaty "Aspekty hodowlano-produkcyjne owiec w Polsce"
więcej...
Konferencja „Nauka i praktyka w żywieniu bydła mlecznego”
więcej...
Seminarium z firmą Agro-Instal
więcej...
8 Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Echa Kongresów ESPHM w Barcelonie oraz IPVS w Chinach 2018"
więcej...
100 rocznica odzyskania Niepodległości
więcej...

O zakładzie

Instytut Zootechniki PIB Zakład Doświadczalny Pawłowice informuje, że od dnia 1 sierpnia 2018
obowiązywać będą
nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie miejscowości Pawłowice i Kociugi gmina Krzemieniewo oraz dla miejscowości Robczysko gmina Rydzyna.

Druki do pobrania:
 
 
 
Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Doświadczalny Pawłowice
ul. Mielżyńskich 14
64-122 Pawłowice
Tel.: 65 529 91 92, 529 94 57, 536 82 14
Fax: 65 529 94 64
NIP: 675-000-21-30     REGON: 000079728-00093

OFERTA SPRZEDAŻY: 

* W celu zakupu półtusz wieprzowych, podrobów bądź żołądków wieprzowych prosimy o kontakt z działem dokumentacji SKURTCh pod numerem telefonu:
65 529 91 92 wew. 227 lub kontakt mailowy: skurtch@zdpawlowice.pl

* W celu zakupu: 
   - tryków i maciorek hodowlanych rasy merynos polski w starym typie i rasy romanowskiej,
   - półtusz bądź rąbanki jagnięcej
   prosimy o kontakt z panem Markiem Gryczem pod numerem telefonu: kom. 665 495 803 lub kontakt mailowy marek.grycz@zdpawlowice.pl

* W celu zakupu knurów i loszek hodowlanych prosimy skontaktować się z działem dokumentacji Fermy Trzody Chlewnej pod numerem telefonu 65 536 82 14 wew. 290,291 lub kontakt mailowy: coh.dokumentacja@zdpawlowice.pl
 
* W celu zakupu jałówek cielnych z wysokim dolewem krwi HF oraz 12 - 13 miesięcznych buhajów o wysokiej wartości hodowlanej i sprawdzonej przydatności rozpłodowej prosimy o kontakt z panem dr Marianem Kamyczkiem pod numerem telefonu:
kom. 797 191 832
 
 

 

Działalność zakładu

Główną siedzibą ZD Pawłowice jest klasycystyczny Pałac, w którego pomieszczeniach możliwa jest organizacja konferencji, szkoleń i spotkań dla grup o różnej liczebności z możliwością zaplecza hotelowego oraz obsługą restauracyjną.
Działalność zakładu możliwa jest dzięki posiadaniu nowoczesnych obór dla krów mlecznych i młodzieży wyposażonych w systemy i urządzenia umożliwiające pełne zarządzania stadem. W dziale owiec uruchomiono stację oceny tryków wyposażoną w pełni zautomatyzowane stacje żywieniowe. Chlewnia Stacji Kontroli posiada indywidualne stanowiska do przeprowadzenia oceny zwierząt. Zakład Doświadczalny Pawłowice posiada  Wytwórnię Pasz wraz z zapleczem laboratoryjnym, która na bazie produkowanych we własnym zakresie zbóż, wytwarza mieszanki pełnoporcjowe oraz mieszanki uzupełniające z przeznaczeniem na potrzeby własne i na sprzedaż.
Działalność ZD Pawłowice obejmuje takie zagadnienia jak:
realizacja tematów i projektów badawczych w ramach działalności statutowej Instytutu Zootechniki PIB,
wykonywanie badań i usług doświadczalnych zlecanych przez inne jednostki naukowe oraz firmy,
wykonywanie na rzecz polskich hodowców usług takich jak:
a/ ocena knurów i kojarzeń w Stacji Kontroli Użytkowości Rzeźnej Trzody Chlewnej na
     podstawie przyżyciowej i poubojowej kontroli potomstwa
b/ kontrola pochodzenia trzody chlewnej w chlewniach zarodowych,
c/ ocena stacyjna tryków,
organizacja konferencji, sympozjów i szkoleń z zakresu hodowli i żywienia zwierząt oraz uprawy roślin,
organizowanie ćwiczeń terenowych oraz staży i praktyk zawodowych dla studentów i uczniów wyższych i średnich szkół rolniczych,
prowadzenie wykładów, prelekcji i działalności upowszechnieniowej przez pracowników Zakładu,
wykonywanie analiz pasz treściwych i kiszonek oraz doradztwo żywieniowe,
oferowanie wysokowartościowego materiału hodowlanego:
a/ buhaje, jałowice cielne oraz krowy pierwiastki rasy PHF,
b/ knury czystorasowe (wbp, pietrain, linia 990) i mieszańce (990 x
    pietrain, pietrain x duroc) oraz loszki rasy wbp,
c/ tryki i maciorki rasy merynos polski oraz romanowska,
produkcja mleka, żywca wołowego, baraniego oraz półtusz wieprzowych o najwyższej jakości,
produkcja mieszanek treściwych oraz koncentratów dla różnych gatunków zwierząt,

Istniejąca baza doświadczalna a także uzyskiwane wyniki produkcyjno-hodowlane, nagrody za prezentowane na wystawach zwierzęta oraz wysoka jakość sprzedawanego materiału hodowlanego są podstawą renomy Zakładu Doświadczalnego IZ w Pawłowicach.

 Rys historyczny

Po wyzwoleniu w 1945 roku majątek ziemski Pawłowice został przejęty przez Państwo i przekazany Polskiemu Towarzystwu Zootechnicznemu, które do roku 1950 prowadziło tu Ośrodek Szkolenia Fachowego dla kadry zootechnicznej z zakresu hodowli bydła, trzody chlewnej, owiec i drobiu. Tu, przy udziale duńskiego specjalisty prof. Eduarda Sörensena, zorganizowano pierwsze w Polsce kursy dla inseminatorów i uruchomiono stację unasienniania bydła.

W 1949 Zakład został przejęty przez Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego a rozpoczęte badania z zakresu doświadczalnictwa roślinnego prowadzone były do roku 1955 pod kierownictwem Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa. W pierwszych latach dyrektorami Zakładu byli: Antoni Sokolnicki (1945 - 1946), prof. dr Piotr Znaniecki (1946 -1949), doc. dr Stefan Hoser (1949 -1950).

W roku 1951 decyzją przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego na wniosek Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych zespół gospodarstw rolnych Pawłowice o powierzchni 1321 ha i Gospodarstwo Ciołkowo o powierzchni 466 ha zostały włączone do Instytutu Zootechniki. W ten sposób utworzony został Zootechniczny Zakład Doświadczamy IZ Pawłowice obejmujący klucz pawłowicki z gospodarstwami: Pawłowice (622 ha), Kociugi (409 ha) i Robczysko (290 ha) oraz gospodarstwo Ciołkowo (466 ha). Dyrektorem ZZD był wówczas inż. Józef Obst (1951 -1955). W 1956 kierownictwo Zakładu powierzono inż. Wacławowi Waligórze, który na stanowisku dyrektora pracował do 1961 roku. Wprowadzone z jego inicjatywy unowocześnienie systemu produkcji roślinnej spowodowało wzrost plonów. Realizowane w tym czasie genetyczne doskonalenie stada bydła przyczyniło się do podniesienia wydajności mlecznej krów. W okresie tym Zakład rozpoczął remonty budynków inwentarskich i mieszkaniowych oraz zapoczątkował inwestycje w budownictwie mieszkaniowym.

W latach 1962 - 1991 kolejnym dyrektorem ZZD był dr inż. Józef Kamiński. Opracował on plan rozbudowy Zakładu, który w warunkach poprawiającej się sytuacji w rolnictwie i nauce rolniczej był systematycznie realizowany. W pierwszym etapie rozwiązano zaopatrzenie w wodę i reelektryfikację, a w dalszej kolejności przystąpiono do budowy nowych obiektów. Wybudowano Stację Kontroli Użytkowości Rzeźnej Trzody Chlewnej, fermę bydła. Stację Oceny Mięsnej Bydła, doświadczalną wychowalnię buhajków, laboratorium analiz pasz, oraz fermę owiec w Kociugach.

W 1967 decyzją Ministra Rolnictwa Zakład przejął z POHZ Garzyn gospodarstwo Mały Dwór o powierzchni 655 ha, przekazując równocześnie gospodarstwo Ciołkowo do PGR Pudliszki. W Małym Dworze wybudowano wkrótce fermę krów i bukaciarnię. W Zakładzie przeprowadzono prace melioracyjne na 200 ha łąk i zainstalowano deszczownie na 100 ha pastwisk. Przeprowadzono modernizację budynków gospodarczych na bukaciarnię, jałownik i warsztat mechaniczny. Równocześnie z budową obiektów inwentarskich dla celów produkcyjnych, jak również naukowo-badawczych, odremontowano siedzibę dyrekcji Zakładu - zabytkowy pałac (z XVII w.), postawiono szereg budynków mieszkalnych oraz obiektów socjalnych, jak przedszkola, świetlice, boiska, pralnię, stołówkę.

W latach 1976-1977 przystąpiono do budowy Centralnego Ośrodka Hybrydyzacji Trzody Chlewnej. Kompleksowe zadanie inwestycyjne obejmowało fermę trzody o obsadzie 9000 szt., w tym 640 loch, biologiczną oczyszczalnię gnojowicy, wytwórnię pasz z suszarnią zielonek, towarzyszące inwestycje socjalne, osiedle mieszkaniowe, oczyszczalnię ścieków komunalnych i centralną ciepłownię. Wymienione obiekty oddano do użytku w 1979.

W wyniku ogólnej rozbudowy Zakładu rozszerzyła się baza dla działalności naukowej. Powstały warunki do prowadzenia prac genetyczno-hodowlanych na bydle, trzodzie chlewnej i owcach. Około 600 stanowisk do indywidualnego żywienia bydła umożliwiało podejmowanie prac nad żywieniem zwierząt i oceną wartości pokarmowej pasz gospodarskich.

W rozbudowie Zakładu bezsporne zasługi ma dyrektor dr inż. Józef Kamiński. Duże zaangażowanie i wkład pracy w realizację wymienionych inwestycji włożyli również byli zastępcy dyrektora ds. administracyjnych - Jan Popiak i inż. Alfons Urbaniak. Rozwój ZZD nie byłby jednak możliwy bez wsparcia środkami inwestycyjnymi przez Instytut Zootechniki. Kolejni dyrektorzy Instytutu, a w szczególności dr Borys Hrycyk, doc. dr Franciszek Klocek, prof. dr hab. Stefan Wawrzyńczak i prof. dr hab. Jędrzej Krupiński wnieśli niemały wkład w rozwój bazy naukowej ZZD Pawłowice. Dzięki nowoczesnym obiektom inwentarskim stało się możliwe podejmowanie ważnych gospodarczo tematów naukowo-badawczych na materiale hodowlanym o dużej liczebności.

W uznaniu wybitnych zasług załogi w rozwoju hodowli zwierząt i za osiągnięcia naukowo-badawcze Rada Państwa w 1987 nadała Zakładowi Order Sztandaru Pracy II kl. W ostatnich latach działalność Zakładu przebiega w nowej sytuacji polityczno-gospodarczej kraju. Aktualnym zadaniem jest dostosowanie jego struktury organizacyjnej do warunków gospodarki rynkowej. Realizacja tych zmian strukturalnych prowadzona jest pod kierownictwem dyrektora dr inż. Ireneusza Dymarskiego, który pełni tę funkcję od 1 czerwca 1991. W ostatnich latach zmodernizowano ubojnię trzody chlewnej działającą przy SKURTCh, rozpoczęto budowę kompleksu budynków Fermy Bydła wraz z nowoczesną halą udojową, uruchomiono Stację Oceny Tryków oraz dokonano znacznych inwestycji w park maszynowy gospodarstwa rolnego.

O zakładzie | Aktualności | Produkcja | Przetargi | Pałac w Pawłowicach | Praca | Kontakt | Mapa strony | Zastrzeżenia prawne